Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Зв'язатись з нами
Сховати

ДОГОВІР 

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з використанням сервісу Інститут МІГТІМ

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

Термінологія

Виконавець – один із членів Спільноти, відповідно до інформації, розміщеної на Сайті  в описі відповідної Послуги (Додатку).

Договір – цей договір, з урахуванням усіх Додатків та/або додаткових угод.

Додаток – інформація щодо Курсу та/або Семінару, запропонований Виконавцем та прийнятий (обраний) Замовником, який містить умови щодо обраного Замовником Курсу та/або Семінару, його вартості та порядку оплати, яка з моменту акцептування Замовником стає невід’ємною частиною Договору. Зміст Додатку публікується на Сайті, акцептовані Замовником Додатки відображаються у Особистому Кабінеті.

Замовник – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання Послуг.

Ідентифікація Замовника – процедура, що визначає особу як Замовника, проходження якої надає Замовнику можливість отримувати послуги, що є предметом цього Договору. Ідентифікація Замовника на Сайті здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Замовником при його реєстрації.

Керівник Програми – Тренер, відповідальний за якість Програми Курсу, який здійснює методологічне та методичне керування іншими Тренерами, за загальним правилом особисто проводить не менше 40 % Семінарів.

Курс (Програма Курсу) – обраний Замовником пакет інформаційно-консультаційних послуг із зазначенням змісту Курсу, кількістю та описом Семінарів, порядком підтвердження успішності прослуховування Курсу, які фіксуються у відповідних Додатках.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Замовника, доступ до якої надається Замовнику при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Замовником при реєстрації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету Замовнику надається можливість замовити та придбати Послуги.

Послуга – інформаційно-консультаційна послуга, що надається Виконавцем (особисто або із залученням Тренерів) Замовнику за плату, на умовах цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного на Сайті.

Сайт – WEB-розділ порталу МІГТІМ, розміщений за гіперпосиланням  www.migis.ua/programs, за допомогою якого Замовник може замовити та придбати послуги, що є предметом цього Договору.

Семінар – окремий захід або ряд (серія) заходів (семінар, семінар-практикум, супервізія, довготривала або короткострокова спеціалізована та/або тематична програма, зокрема щодо підготовки гештальт-терпапевтів, програма семінарів за психологічними напрямками, а також конференція, фестиваль, інтенсив, тощо), в рамках якого (яких) до Замовника та інших слухачів доводиться зміст Курсу або його частина у відповідності із розробленою Програмою Курсу.

Спільнота – група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із Гречка Вадима Анатолійовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА», а також атестованих і акредитованих вказаними особами Тренерів і Психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ.

Тренер – фізична особа, яка за дорученням Виконавця шляхом особистого виступу на Семінарі доводить до Замовників зміст Курсу або його частину відповідно до Програми Курсу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір рівно як і будь-які Додатки до нього є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сайту (далі – Договір) на запропонованих Виконавцем умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Замовником. Умови цього Договору, рівно як і Додатків до нього, є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи на Сайті та здійснення дій у формі активного волевиявлення щодо замовлення і придбання послуг, що є предметом цього Договору.

2.6. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Замовником, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України чи надання Виконавцем та оплати Замовником послуг у повному обсязі.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі Семінарів, як в форматі онлайн, так і в режимі офлайн, а Замовник оплачує надані йому Послуги, в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Тема, базовий план, місце проведення (у разі проведення в режимі оф лайн) і орієнтовна тривалість Програми Курсу, а також умови і порядок документального оформлення факту успішного засвоєння Замовником Програми Курсу визначаються шляхом обрання (акцептування) Замовником відповідного Додатку (Додатків) до цього Договору.

3.3. Виконавець є сертифікованим Тренером Міжрегіонального інституту гештальт-терапії  та мистецтва (МІГТІМ), який діє на підставі Договору підприємницького франчайзингу (комерційної концесії), за умовами якого правомірно надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг МІГТІМ, а Замовник – має право на отримання відповідного Сертифікату МІГТІМ за наслідками успішного засвоєння Програми Курсу. Наявність інформації про Виконавця на веб-порталі МІГТІМ є достатнім підтвердженням приналежності Виконавця та Тренерів до Спільноти та правомірності надання останніми Послуг.

3.4. Виконавець не є закладом освіти в розумінні Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року, та не надає освітніх послуг, які передбачають видачу документа державного зразка.

3.5. Курси не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, а спрямовані на здобуття дорослими особами неформальної освіти, з метою задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання знань, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей суспільства, підвищення культурного та освітнього рівня, без присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець вправі:

а) самостійно формувати склад Тренерів, які беруть участь в Семінарах;

б) в період надання Послуг в односторонньому порядку вносити коригування в Програму Курсу, що не є зміною умов Договору, а саме: проводити заміну Лекторів, збільшувати кількість Семінарів та змінювати черговість їх проведення, збільшувати нормативні строки Семінарів, пропонувати Замовнику додаткові матеріали для ознайомлення;

в) у разі невнесення, неповного внесення або при несвоєчасному внесенні Замовником плати за Курс згідно з умовами, викладеними відповідному Додатку до Договору, не допускати Замовника до участі в Семінарах;

г) в односторонньому порядку вносити зміни до розміру оплати вартості Програми Курсу у випадку, якщо курс гривні до євро, встановлений Національним банком України збільшиться понад 10% в порівнянні із курсом, встановленим на дату підписання Сторонами відповідного Додатку, яким Замовник обирає Програму Курсу та погоджується вартість відповідної Програми Курсу;

ґ) своєчасно і в повному обсязі отримати оплату наданих Замовнику Послуг;

д) у випадку порушення Замовником узгоджених умов оплати Послуг, розірвати Договір в односторонньому порядку;

е) відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням грошових коштів, сплачених за послуги, які не надані Виконавцем, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, несумісних із проходженням Програми Курсу;

є)  вимагати перегляду умов надання Послуг, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, які потребують корегування порядку надання Послуг та/або зміни Програми Курсу, призупинивши надання Послуг до узгодження із Замовником відповідних коригувань (змін);

ж) відмовити Замовнику у видачі Сертифікату про участь в Програмі Курсу, встановленої МІГТІМ форми, у разі невиконання Замовником Програми Курсу в обсязі, узгодженому Сторонами у Додатках;

з) розірвати цей Договір на підставах, передбачених п. 7.4. Договору.

4.1.2. Виконавець зобов’язаний:

а) власними та залученими силами надавати Послуги Замовнику в порядку, в строки та на умовах, визначених у цьому Договорі;

б) ознайомити Замовника з Програмою Курсу за обраним останнім напрямком, надавши Замовнику план (програму) Курсу в зручний для Замовника спосіб (електронною поштою або шляхом розміщення на веб-сайті www.migis.ua/programs) до початку надання Послуг;

в) надати інформаційно-консультаційні послуги у повному обсязі, за умови їх оплати Замовником;

г) у випадку виникнення будь-яких змін щодо строків проведення Семінарів, та/або будь-яких змін організаційного характеру (зокрема щодо місця проведення Семінару) повідомити Замовника про такі зміни не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Семінару.

4.2. Права і обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник вправі:

а) звертатися до Виконавця за роз’ясненнями всіх питань, щодо організації та проведення Програми Курсу;

б) отримати повний комплекс якісних послуг;

в) брати участь в Семінарах в якості слухача;

г) звертатися до Тренера з питань, що стосуються змісту Курсу.

4.2.2. Замовник зобов’язаний:

а) до початку першого Семінару повідомити Виконавця про всі відомі Замовнику особливості та/або розлади та/або хвороби його психіки, а у випадку виявлення відповідних особливостей/розладів/хвороб в процесі прослуховування Програми Курсу, невідкладно повідомляти про них Виконавця. У випадку приховування від Виконавця відповідних відомостей, Замовник одноособово несе ризик настання будь-яких несприятливих наслідків прослуховування Програми Курсу без індивідуально підібраних для нього коригувань;

б) дотримуватися вимог Правил внутрішнього розкладу, Правил техніки безпеки та інших локальних нормативних актів Виконавця (третьої особи, в приміщенні та/або на території якої відбувається Семінар);

в) повідомляти Виконавця про причини відсутності на Семінарі не менше ніж за 7 (сім) днів до початку Семінару та своєчасно повідомляти Виконавця про зміну власних контактних даних. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальність за необізнаність Замовника щодо організаційних питань (зміни часу та/або місця проведення Семінарів);

г) здійснювати оплату, згідно з умовами Договору;

ґ) особисто відвідувати Семінари згідно затвердженого графіку або індивідуального графіку відпрацювань пропущених Семінарів.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг та порядок розрахунків визначаються у акцептованих Замовником Додатках.

5.2. Сукупна вартість Послуг за цим Договором складається із вартості всіх Послуг, надання яких погоджене Сторонами у відповідних Додатках.

5.3. Оплата наданих Послуг здійснюється у безготівковому порядку.

5.4. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

5.5. Виконавець не здійснює обробку платежів Замовника. Виконавець не здійснює збір та/або обробку банківських даних Замовника, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Замовника на власних ресурсах, включаючи Сайт, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

5.6. Виконавець залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору та/або відповідних Додатків до Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Замовника про такі зміни. Відповідне оприлюднення здійснюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої починають діяти нові умови оплати та/або змінена вартість Послуг.

5.7. Наперед оплачені Замовником послуги (Семінари) надаються Замовнику за ціною (вартістю), яка діяла на момент їх оплати, незалежно від зміни вартості Послуг на момент початку Семінару.

6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги надаються шляхом надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з отримання певних умінь та навичок у відповідності до обраної Замовником Програми Курсу, згідно встановленого Виконавцем розкладу, як правило онлайн або очно, за визначеною Виконавцем адресою, вподовж часу, наведеного в Програмі Курсу.

6.2. В період прослуховування Семінарів (проходження Програми Курсу) Замовнику забороняється здійснення аудіо- / відеозапису Семінарів.

6.3. Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання Послуг в групі слухачів.

6.4. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця та/або МІГТІМ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.6. Послуга вважається наданою Замовнику належним чином у разі, якщо від Замовника впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Семінару не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо якості та/або повноти Семінару.

6.7. Замовник обізнаний та погоджується із тим, що Виконавець має право:

6.7.1. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Семінару;

6.7.2. Відмовити Замовнику у проведенні Семінару (доступі до Семінару), в наступних випадках:

а) Замовник перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Замовника та/або третіх осіб;

б) Замовник перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Замовника перешкоджають проведенню Семінару належним чином.

7. Зміна та розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін та на підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

7.2. Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови письмового повідомлення Виконавця не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, шляхом направлення відповідного звернення електронною поштою на адресу:  mymigis.ua@gmail.com.

7.2.1. Порядок повернення Виконавцем наперед сплачених Замовником грошових коштів визначається Додатками.

7.3. Виконавець вправі достроково розірвати Договір, у випадку невиконання Замовником умов оплати Послуг, визначених відповідними Додатками.

7.4. Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати Договір як повністю, так і в частині окремих Додатків у випадках:

7.4.1. на підставі рішення Керівника Програми щодо недоцільності подальшого проходження Замовником Програми Курсу. При цьому Замовнику повертаються сплачені ним наперед грошові кошти, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг;

7.4.2. якщо певний Семінар за 7 (сім) календарних днів до його початку не був акцептований мінімально необхідною кількістю слухачів (не набралася група). У такому випадку Замовнику повертаються 100 % сплачених останнім грошових коштів.

7.5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовнику відповідного письмового повідомлення Виконавця електронною поштою та/або на номер телефону, вказані Замовником при реєстрації на Сайті, а у випадку направлення повідомлення поштою – на 5 (п’ятий) календарний день з моменту передачі повідомлення установі поштового зв’язку.

7.6. Припинення дії Договору тягне за собою припинення зобов’язань Сторін по ньому, але не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, якщо такі мали місце в ході виконання Договору.

8. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України та/або цим Договором.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання та сприйняття інформації, отриманої Замовником в період прослуховування Семінару та/або Програми Курсу, а також за невідповідність Програми Курсу очікуванням Замовника.

8.3. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вжитимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів (обов’язковий досудовий порядок врегулювання спорів). У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до суду, у відповідності із правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

8.4. Сторони встановлюють необхідність дотримання обов’язкового досудового претензійного порядку до звернення в суд. Термін відповіді на претензію встановлюється 30 (тридцять) календарних днів.

8.5. За погодженням Сторін правовідносини, що виникають із цього Договору регулюються матеріальним правом України.

9. Гарантії та застереження, виключення відповідальності

9.1. Замовник, приєднуючись до умов цього Договору та/або акцептуючи будь-який із Додатків, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

9.1.1. Він є повнолітньою особою;

9.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

9.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сайт відповідно до умов цього Договору;

9.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

9.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сайті, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі її зміни;

9.1.6. Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті прослуховування Семінарів рішення та вчинені дії;

9.1.7. Особливістю Семінару та взаємовідносин із Виконавцем є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму Виконавця, а й від особистих якостей Замовника;

9.1.8. Ні Виконавець, ні Тренери не надають медичних послуг, не здійснюють медичну практику, не видають жодних сертифікатів та/або рецептів, не здійснюють призначення медичних препаратів та/або постановку діагнозу. Інформація щодо стану здоров’я Змовника приймається виключно зі слів останнього, при цьому Замовник є персонально відповідальним за достовірність наданої інформації щодо стану власного здоров’я;

9.1.9. Замовник розуміє, що Семінари призначені для відносно здорових людей, які не мають порушень здоров’я (як фізичних, так і психологічних), що загрожують життю Замовника або інших осіб;

9.1.10. Виконавець не несе жодної відповідальності за результат Семінару та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Замовником внаслідок прослуховування Семінару та/або Курсу;

9.1.11. Виконавець не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Замовником результати, рівно як із а невідповідність отриманого результату очікуванням Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо вона стала наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії чи інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору, у тому числі рішення та/або дії органів державної влади та/або місцевого самоврядування, включно із прийняттям нових нормативних актів та/або внесення змін до чинних на момент укладання Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли впродовж терміну дії цього Договору в результаті непередбачуваних та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, впродовж якого діють такі обставини та їх наслідки, або за згодою Сторін скасовуються.

10.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

10.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати Послуг, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг, відповідно до проведеної Замовником оплати, окрім випадків, прямо передбачених умовами Договору або за взаємною згодою Сторін.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в дію з моменту приєднання до нього Замовника та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі або до моменту розірвання Договору з підстав прямо передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Приєднання Замовника до Договору здійснюється зокрема шляхом акцептування будь-якого із Додатків.

12. Конфіденційність

12.1. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сайту.

12.2. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Замовника на Сайті, та самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

12.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Замовника, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

 

УГОДА КОРИСТУВАЧА

РОЗДІЛУ ВІДЕОТЕКА

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом https://migis.ua/video

(далі – Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації і Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів, пов’язаних із переглядом відеоматеріалів за тематикою гештальт-терапії (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту та його реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.5. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.

1.6. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • WEB-сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
 • Контент (вміст) – будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту): тексти, графіка, мультимедіа (аудіо- та/або відеоматеріали, тощо) – вся інформація, яку Користувач може переглядати з дотриманням відповідних норм законності, тільки для особистого користування.
 • Користувач – особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою отримання інформаційно-консультаційних послуг, перегляду навчальних та інформаційних матеріалів, проведення навчання, та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти цієї Угоди Користувача.
 • Онлайн-сервіс МІГТІМ – це багатофункціональне мультимедійне рішення для забезпечення можливості Користувачам переглядати (прослуховувати) Контент, розташоване за адресою https://migis.ua/video
 • Особистий кабінет Користувача – сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які, Користувач має можливість оплатити доступ до інформаційно-консультаційних послуг, планувати і проводити навчання, переглядати відео файли. У Особистому кабінеті забезпечується можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.
 • Піддомен (Сайт) – домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
 • Послуга – надання технічної можливості Користувачу здійснювати перегляд Контенту, Розміщеного на Сайті, за плату, впродовж строку, визначеного цією Угодою.
 • Реєстрація на Сайті – створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг.
 • Сторони – Адміністрація сайту та Користувач.
 • Фрейм (HTML) – у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

2. Статус Сайту

2.1. Сайт – є комерційним інтернет-ресурсом який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, під-доменів, кореневого під-домена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, договорів і угод країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту належать Адміністрації Сайту.

2.4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.

2.5. Дана Угода поширюється на всіх Користувачів Сайту, незалежно від мети їхнього використання Сайту, і являє собою публічну оферту. Дія даної Угоди поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Сайту за допомогою Логіну та Паролю. Натисканням кнопки «Зареєструватися» Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років. У випадку незгоди з цими умовами Угоди або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Сайту.

2.6. Сайт, що існує на даний момент, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь-якої персональної інформації у зв’язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов’язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв’язку на Сайті вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

3. Адміністрація Сайта

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як Фізична особа – підприємець Бичкова Наталія Анатоліївна, суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, адреса місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Генерала Грушевого, буд. 12, кв. 95.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв’язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу ФОП Бичкова Н.А., зазначену у п. 3.1. цієї Угоди або за електронною адресою: mymigis.ua@gmail.com.

3.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

3.5. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Користувачем за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

3.6. Адміністрація не здійснює обробку платежів Користувача. Адміністрація не здійснює збір та/або обробку банківських даних Користувача, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Користувача на власних ресурсах, включаючи Сайт, Сервіс, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

3.7. Адміністрація залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Користувача про такі зміни.

3.8. Адміністрація не несе жодної відповідальності за відповідність Контенту очікуванням Користувача, рівно як і за наслідки будь-яких дій та/або рішень, вчинених (прийнятих) Користувачем за наслідками ознайомлення із Контентом.

4. Реєстрація на Сайті і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

Адміністрація надає Користувачу після його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, відеоматеріали, курси, програми навчання, розміщених на Сайті, які доступні для перегляду Користувачами за плату.

Під час реєстрації на Сайті, Користувач має можливість обрати мову, на якій буде отримувати інформацію про Сайт та послуги.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути фізичні особи – Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, є відносно психічно здоровими людьми і використовують сервіси та ресурси Сайту протягом строку визначеного Адміністрацією.

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (номер телефону та/або адресу електронної пошти), а також прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності). Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після неї.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту, а також несе повну відповідальність перед Адміністрацією та/або третіми особами за порушення умов цієї Угоди.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

4.9. Вибраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються виконаними відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.11. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщених на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

5. Доступ до Контенту і розрахунки

5.1. Користувач самостійно та на власний розсуд обирає Контент, розміщений Сайті, доступ до якого Користувач бажає отримати.

5.2. Опис кожної одиниці Контенту містить вартість (ціну), сплативши яку Користувач отримує доступ до обраного Контенту.

5.3. Послуги (доступ до Контенту) надаються на умовах попередньої оплати.

5.4. Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком, на банківський рахунок Адміністрації.

5.5. З моменту оплати Користувачем доступу до відповідної одиниці Контенту, Користувач отримує можливість необмеженого перегляду (прослуховування) відповідної одиниці Контенту впродовж 6 (шести) місяців, з моменту оплати доступу. Після спливу зазначеного терміну доступ до Контенту можливий за умови повторної оплати доступу за повною вартістю, що діятиме на момент оплати.

5.6. Перелік одиниці Контенту, доступ до яких оплачений Користувачем, відображається у Особистому кабінеті Користувача.

5.7. Сплачені грошові кошти не підлягають поверненню Користувачу, крім випадків, прямо передбачених цією Угодою або положеннями чинного законодавства України.

5.8. Сторони дійшли згоди, що оплата Користувачем доступу до будь-якої одиниці Контенту, розміщеного на Сайті, є достатнім і беззаперечним підтвердженням Акцепту Користувачем цієї Угоди у повному обсязі, включно з усіма додатками, доповненнями і невід’ємними частинами.

6. Права та обов’язки Користувача

6.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

 • Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
 • Отримувати Послуги, за умови їх попередньої оплати.

6.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:

 • суворо дотримуватися положень чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • ознайомитися з функціональними можливостями онлайн-сервісу МІГТІМ, зазначеними на Сайті;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • здійснювати оплату за доступ до платного Контенту;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • здійснювати резервне копіювання інформації, важливої для Користувача, що зберігається на його персональній сторінці;

6.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

6.4.1. В незаконному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт»;

6.4.2. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;

6.4.3. Спотворювати відомості про себе;

6.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

6.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Адміністрації і/або третіх осіб;

6.4.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;

6.4.7. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

6.4.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

6.4.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6.4.10. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.4.11. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

6.4.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією Сайту;

6.4.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Контент для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією;

6.4.14. Розміщувати комерційну та/або політичну рекламу;

6.4.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення на Сайті.

6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

6.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов’язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

7. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

7.1. Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду, у тому числі щодо вартості Послуг та/або строку дії доступу до оплаченого Контенту;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією;
 • Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;
 • Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди;
 • Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цієї Угоди, Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональної сторінки Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою;
 • Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

7.2. Адміністрація Сайту зобов’язується:

 • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
 • На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги, вартість та/або строки доступу до Контенту.

8. Умови про інтелектуальні права

8.1. Адміністрація Сайту має всі необхідні права (ліцензію), яка надає дозвіл розміщувати Контент на Сайті, з правом дозволяти перегляд (прослуховування) Контенту третім особам за плату.

8.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі - Контент), є об’єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об’єкти захищені. Всі об’єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

8.1.2. Крім випадків, прямо встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у Фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою, про що міститься окреме явно виражене застереження на Сайті.

8.1.3. Перегляд (прослуховування) Користувачем Контенту, дозволяється виключно за умови особистого одноособового перегляду (прослуховування) Контенту Користувачем, зі збереженням всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.1.4. Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) будь-який Контент, зокрема з інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності. Рівною мірою Користувач позбавлений права будь-якого поширення Контенту, розміщеного на Сайті без прямої письмової згоди Адміністрації.

8.1.5. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

8.1.6. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент. Жодне із положень цієї Угоди не може тлумачитися як відмова Адміністрації та/або автора Контенту від будь-яких авторських та/або суміжних прав на Контент, рівно як і не може тлумачитися як надання Користувачу можливості у будь-який спосіб здійснювати розповсюдження Контенту.

8.2. Відповідальність за порушення виключних прав.

8.2.1. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів;

8.2.2. У випадку виявлення Адміністрацією фактів незаконного копіювання, завантаження, будь-якого іншого поширення Користувачем Контенту, Користувач сплачує на підставі письмової вимоги Адміністрації штраф у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятсот) євро на дату здійснення платежу, впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Адміністрацією відповідної вимоги, а також відшкодовує усі завдані збитки.

9. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

9.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням та розміщенням інформації на Сайті, у відповідності до чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

9.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість використання Сайту Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

9.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

9.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-семінарів, за затримку проведення онлайн-семінарів, а також за невідповідність змісту онлайн-семінарів та/або Контенту та/або будь-яких інших мультимедійних матеріалів очікуванням Користувача.

9.5. Видалення облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на Сайті, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.

9.6. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов’язані зі скачуванням та/або переглядом матеріалів з Сайту або внаслідок переходу за посиланнями, розміщеними на Сайті.

9.7. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

9.8. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, Контент і оформлення Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів, перегляду (прослуховування) Контенту;
 • Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнях і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне, програмне забезпечення;
 • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що переглядає за допомогою Сайту будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки ухвалених рішень та/або вжитих дій (бездіяльності) і будь-які пов’язані із такими рішеннями та/або діями збитки;
 • Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

9.9. Ви повністю розумієте і погоджуєтесь з тим, що Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

10.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

10.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, договорами і угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

11. Умови обробки персональних даних

11.1. Умови про обробку персональних даних регулюються Політикою конфіденційності та Положенням про cookie-файли, які є невід’ємними складовими частинами цієї Угоди.

12. Прикінцеві положення

12.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;

12.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

12.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання Користувача до неї і діє протягом невизначеного терміну.

12.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

12.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили з будь-яких інших причин (підстав), це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

 

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з використанням сервісу гештальт центр МІГТІМ

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

 Термінологія

Виконавець – один або кілька членів Спільноти, відповідно до інформації, розміщеної на Сайті в описі відповідної Послуги (Додатку).

Договір – цей договір, з урахуванням усіх Додатків та/або додаткових угод.

Додаток – інформація щодо Заходу, запропонованого Виконавцем та прийнятого (обраного) Замовником, який містить умови щодо обраного Замовником Заходу, його вартості та порядку оплати, яка з моменту акцептування Замовником стає невід’ємною частиною Договору. Зміст Додатку публікується на Сайті, акцептовані Замовником Додатки відображаються у Особистому Кабінеті.

Замовник – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання послуг, надання яких передбачене умовами цього Договору.

Захід – обраний Замовником пакет інформаційно-консультаційних послуг (семінар, ворк-шоп, марафон, майстер-клас, терапевтична група, спеціалізована та/або тематична програма, тощо), із зазначенням мети, суті та змісту відповідного пакету послуг, які фіксуються у відповідних Додатках.

Ідентифікація Замовника – процедура, що визначає особу як Замовника, проходження якої надає Замовнику можливість отримувати послуги, що є предметом цього Договору. Ідентифікація Замовника на Сайті здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Замовником при його реєстрації.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Замовника, доступ до якої надається Замовнику при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Замовником при реєстрації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету Замовнику надається можливість замовити та придбати Послуги.

Послуга – інформаційно-консультаційна послуга у формі Заходу, що надається Виконавцем Замовнику за плату, на умовах цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного на Сайті.

Сайт – WEB-розділ порталу МІГТІМ, розміщений за гіперпосиланням  https://migis.ua/center/meropriyatiya , за допомогою якого Замовник може замовити та придбати Послуги.

Спільнота – група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із Гречка Вадима Анатолійовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА», а також атестованих і акредитованих вказаними особами Тренерів і Психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ.

Тренер – фізична особа, яка за дорученням (запрошенням) Виконавця шляхом особистого виступу (самостійно або разом із Виконавцем) доводить до Замовників зміст Заходу або його частину відповідно до умов Додатку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір рівно як і будь-які Додатки до нього є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сайту (далі – Договір) на запропонованих Виконавцем умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Замовником. Умови цього Договору, рівно як і Додатків до нього, є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи на Сайті та здійснення дій у формі активного волевиявлення щодо замовлення і придбання Послуг.

2.6. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Замовником, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України чи надання Виконавцем та оплати Замовником Послуг у повному обсязі.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі Заходів, як у форматі онлайн, так і в режимі оффлайн, а Замовник оплачує надані йому послуги, в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Тема, базовий план, місце проведення (у разі проведення в режимі оффлайн) і орієнтовна тривалість Заходу визначаються шляхом обрання (акцептування) Замовником відповідного Додатку (Додатків) до цього Договору.

3.3. Виконавець є Психологом, який здійснює надання послуг від власного імені кваліфікацію якого перевірено Міжрегіональним інститутом гештальт-терапії  та мистецтва (МІГТІМ).

3.4. Виконавець не є закладом освіти в розумінні Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року, та не надає освітніх послуг, які передбачають видачу документа державного зразка.

3.5. Заходи не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, а спрямовані на здобуття особами неформальної освіти, з метою задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання знань, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей суспільства, підвищення культурного та освітнього рівня, без присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець вправі:

а) самостійно формувати склад Тренерів, які беруть участь в Заходах (у разі потреби);

б) у разі невнесення, неповного внесення або при несвоєчасному внесенні Замовником плати за Захід згідно з умовами, викладеними відповідному Додатку до Договору, не допускати Замовника до участі у Заходах;

в) своєчасно і в повному обсязі отримати оплату наданих Замовнику Послуг;

г) у випадку порушення Замовником узгоджених умов оплати Послуг, розірвати Договір в односторонньому порядку;

ґ) відмовити Замовнику в наданні Послуг з поверненням грошових коштів, сплачених за Послуги, які не надані Виконавцем, у випадку виявлення у Замовника психічних та/або психологічних станів, несумісних із відвідуванням Заходу;

д) розірвати цей Договір на підставах, передбачених п. 7.4. Договору.

4.1.2. Виконавець зобов’язаний:

а) власними та залученими силами надавати Послуги Замовнику в порядку, в строки та на умовах, визначених у цьому Договорі;

б) ознайомити Замовника з програмою Заходу, надавши Замовнику план (програму) в зручний для Замовника спосіб (електронною поштою або шляхом розміщення на Сайті до початку надання Послуг;

в) надати інформаційно-консультаційні послуги у повному обсязі, за умови їх оплати Замовником;

г) у випадку виникнення будь-яких змін щодо строків проведення Заходу  та/або будь-яких змін організаційного характеру (зокрема щодо місця проведення Заходу) повідомити Замовника про такі зміни не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Заходу;

д) самостійно вести облік власної діяльності, сплачувати всі податки та платежі, необхідність сплати яких передбачена положеннями чинного законодавства України, та подавати відповідну звітність до контролюючих органів.

4.2. Права і обов’язки Замовника:

4.2.1. Замовник вправі:

а) звертатися до Виконавця за роз’ясненнями всіх питань, щодо організації, змісту та проведення Заходу;

б) отримати повний комплекс якісних Послуг;

в) брати участь у Заходах в якості слухача.

4.2.2. Замовник зобов’язаний:

а) до початку Заходу повідомити Виконавця про всі відомі Замовнику особливості та/або розлади та/або хвороби його психіки, а у випадку виявлення відповідних особливостей/розладів/хвороб в процесі відвідування Заходу, невідкладно повідомляти про них Виконавця. У випадку приховування від Виконавця відповідних відомостей, Замовник одноособово несе ризик настання будь-яких несприятливих наслідків прослуховування Заходу без індивідуально підібраних для нього коригувань;

б) дотримуватися вимог Правил внутрішнього розкладу, Правил техніки безпеки та інших локальних нормативних актів Виконавця (третьої особи, в приміщенні та/або на території якої відбувається Захід);

в) здійснювати оплату, згідно з умовами Договору.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг та порядок розрахунків визначаються у акцептованих Замовником Додатках.

5.2. Сукупна вартість Послуг за цим Договором складається із вартості всіх Послуг, надання яких погоджене Сторонами у відповідних Додатках.

5.3. Оплата наданих Послуг здійснюється в порядку, в строки та у відповідності до домовленостей, досягнутих між Замовником і Виконавцем, зокрема, але не виключно тих, що викладені у Додатках, акцептованих Замовником.

5.4. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

5.5. Виконавець не здійснює обробку платежів Замовника. Виконавець не здійснює збір та/або обробку банківських даних Замовника, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Замовника на власних ресурсах, включаючи Сайт, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

5.6. Виконавець залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору та/або відповідних Додатків до Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Замовника про такі зміни. Відповідне оприлюднення здійснюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої починають діяти нові умови оплати та/або змінена вартість Послуг.

5.7. Наперед оплачені Замовником Послуги (Заходи) надаються Замовнику за ціною (вартістю), яка діяла на момент їх оплати, незалежно від зміни вартості Послуг на момент початку Заходу.

6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги надаються шляхом надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з отримання певних умінь та навичок у відповідності до обраного Замовником Заходу, згідно встановленого Виконавцем розкладу, як правило онлайн або очно, за визначеною Виконавцем адресою, вподовж часу, наведеного у Додатку.

6.2. В період прослуховування (відвідування) Заходу Замовнику забороняється здійснення аудіо- / відеозапису.

6.3. Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання Послуг в групі слухачів.

6.4. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця та/або МІГТІМ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.6. Послуга вважається наданою Замовнику належним чином у разі, якщо від Замовника впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Заходу не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо якості та/або повноти Заходу.

6.7. Замовник обізнаний та погоджується із тим, що Виконавець має право:

6.7.1. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Заходу;

6.7.2. Відмовити Замовнику у проведенні Заходу (доступі до Заходу у форматі он-лайн), в наступних випадках:

а) Замовник перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Замовника та/або третіх осіб;

б) Замовник перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Замовника перешкоджають проведенню Заходу належним чином.

7. Зміна та розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін та на підставах, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

7.2. Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови письмового повідомлення Виконавця не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, шляхом направлення відповідного звернення електронною поштою на адресу:  mymigis.ua@gmail.com .

7.2.1. Порядок повернення Виконавцем наперед сплачених Замовником грошових коштів визначається Додатками.

7.3. Виконавець вправі достроково розірвати Договір, у випадку невиконання Замовником умов оплати Послуг, визначених відповідними Додатками.

7.4. Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати Договір як повністю, так і в частині окремих Додатків у випадку якщо певний Захід за 7 (сім) календарних днів до його початку не був акцептований мінімально необхідною кількістю слухачів (не набралася група). У такому випадку Замовнику повертаються 100 % сплачених останнім грошових коштів.

7.5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовнику відповідного письмового повідомлення Виконавця електронною поштою та/або на номер телефону, вказані Замовником при реєстрації на Сайті, а у випадку направлення повідомлення поштою – на 5 (п’ятий) календарний день з моменту передачі повідомлення установі поштового зв’язку.

7.6. Припинення дії Договору тягне за собою припинення зобов’язань Сторін по ньому, але не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, якщо такі мали місце в ході виконання Договору.

8. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України та/або цим Договором.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання та сприйняття інформації, отриманої Замовником в період прослуховування Заходу, а також за невідповідність інформації, викладеної впродовж Заходу, очікуванням Замовника.

8.3. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вжитимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів (обов’язковий досудовий порядок врегулювання спорів). У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до суду, у відповідності із правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

8.4. Сторони встановлюють необхідність дотримання обов’язкового досудового претензійного порядку до звернення в суд. Термін відповіді на претензію встановлюється 30 (тридцять) календарних днів.

8.5. За погодженням Сторін правовідносини, що виникають із цього Договору регулюються матеріальним правом України.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Замовник, приєднуючись до умов цього Договору та/або акцептуючи будь-який із Додатків, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

9.1.1. Він є повнолітньою особою;

9.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

9.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сайт відповідно до умов цього Договору;

9.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

9.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сайті, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі її зміни;

9.1.6. Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті прослуховування Заходів рішення та вчинені дії;

9.1.7. Особливістю Заходу та взаємовідносин із Виконавцем є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму Виконавця, а й від особистих якостей Замовника;

9.1.8. Ні Виконавець, ні Тренери не надають медичних послуг, не здійснюють медичну практику, не видають жодних сертифікатів та/або рецептів, не здійснюють призначення медичних препаратів та/або постановку діагнозу. Інформація щодо стану здоров’я Змовника приймається виключно зі слів останнього, при цьому Замовник є персонально відповідальним за достовірність наданої інформації щодо стану власного здоров’я;

9.1.9. Замовник розуміє, що Заходи призначені для відносно здорових людей, які не мають порушень здоров’я (як фізичних, так і психологічних), що загрожують життю Замовника або інших осіб;

9.1.10. Виконавець не несе жодної відповідальності за результат прослуховування Заходу та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Замовником внаслідок прослуховування Заходу;

9.1.11. Виконавець не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Замовником результати, рівно як із а невідповідність отриманого результату очікуванням Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо вона стала наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії чи інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору, у тому числі рішення та/або дії органів державної влади та/або місцевого самоврядування, включно із прийняттям нових нормативних актів та/або внесення змін до чинних на момент укладання Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли впродовж терміну дії цього Договору в результаті непередбачуваних та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, впродовж якого діють такі обставини та їх наслідки, або за згодою Сторін скасовуються.

10.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

10.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати Послуг, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг, відповідно до проведеної Замовником оплати, окрім випадків, прямо передбачених умовами Договору або за взаємною згодою Сторін.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в дію з моменту приєднання до нього Замовника та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі або до моменту розірвання Договору з підстав прямо передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Приєднання Замовника до Договору здійснюється зокрема шляхом акцептування будь-якого із Додатків.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сайту.

12.2. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Замовника на Сайті, та самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

12.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Замовника, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ ГЕШТАЛЬТ ЦЕНТР МИГИС

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ДОГОВОРУ

Адміністратор – Фізична особа – підприємець Гречка Вадим Анатолійович (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 002 240 0000 00151819  від 24.03.2021  року), який здійснює управління Сервісом та забезпечує можливість отримання Психологом послуг, передбачених пунктами 3.1. – 3.2. цього Договору (далі – Послуги).

Ідентифікація Психолога – процедура, що визначає особу як Психолога, проходження якої надає Психологу можливість замовляти і отримувати Послуги. Ідентифікація Психолога у Сервісі здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Психологом при його реєстрації.

Запланована консультація – час надання Консультації, погоджений Споживачем із Психологом.

Захід – пакет інформаційно-консультаційних послуг (семінар ворк-шоп, марафон, майстер-клас, спеціалізована та/або тематична програма, тощо), що пропонується Психологом для придбання Споживачами із використанням Сервісу, яка може бути проведена в офлайн або онлайн режимі, в груповому або індивідуальному форматі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Споживача. Інформація щодо суті, змісту та тривалості Заходу встановлюється Психологом самостійно та представлена на сторінці послуг Психолога.

Картка – частина Каталогу психологів, яка містить інформацію щодо конкретного Психолога, його спеціалізації, кваліфікації, переліку Консультацій та/або Заходів, які Психолог пропонує Споживачам.

Каталог психологів – перелік психологів, розміщений на Сервісі, що містить характеристику кожного спеціаліста (фото, прізвище, ім’я, по батькові, спеціалізацію, перелік послуг, які пропонуються Споживачам), а також вартість Консультацій та/або Заходів, що пропонуються Психологами на Сервісі.

Консультація – індивідуальна бесіда Споживача із Психологом, що пропонується Психологом для придбання Споживачами із використанням Сервісу, яка може бути проведена в офлайн або онлайн режимі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Споживача. Тривалість Консультації встановлює Психолог самостійно,  інформація щодо тривалості Консультації представлена на сторінці послуг Психолога.

Комісія – плата, яку сплачує Споживач Адміністратору за умовами договору, укладеного із Споживачем.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Психолога, доступ до якої надається Психологу при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Психологом при реєстрації на Сервісі. За допомогою Особистого кабінету Психологу надається можливість обирати Пакет послуг, надавати для розміщення інформацію щодо Консультацій та/або Заходів. В Особистому кабінеті міститься інформація щодо обраного Психологом Пакету послуг, Споживачів, які бажають придбати Консультацію та/або Захід, запланованих Консультацій та/або Заходів.

 Пакет послуг – обраний та оплачений Психологом на умовах підписки тарифний план, яким визначаються порядок і умови розміщення інформації щодо Психолога на Сервісі. Детальна інформація щодо вартості, строку дії та наповнення кожного Пакету послуг, а також можливість вибору і оплати Пакету послуг – відображена у Особистому кабінеті. З моменту обрання та оплати відповідного Пакету послуг, він стає невід’ємною частиною цього Договору.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуга – інформаційна послуга, що надається Адміністратором Психологу за плату, на умовах цього Договору, визначна у пунктах 3.1. – 3.2. цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого підлягає внесенню до Каталогу психологів, розміщеного на Сервісі, за наслідками укладання цього Договору. Відомості про перебування Психолога у процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта в обов’язковому порядку зазначається на Сайті.

Психологічна проблема – внутрішня проблема особи (Споживача), яка не має явного раціонального підґрунтя (труднощі в міжособистісних стосунках, глибинні особистісні проблеми, тощо).

Сайт – WEB-розділ порталу МИГИС, розміщений за гіперпосиланням  www.migis.ua/center, за допомогою якого Споживачі можуть замовити та придбати послуги, що пропонуються Психологом.

Сервіс – Сайт, який дозволяє Споживачам обрати Психолога, замовити (забронювати) із ним Консультацію та/або Захід та сплатити Комісію, а Психологам – розмістити інформацію щодо себе, власної спеціалізації та кваліфікації, переліку Консультацій та/або Заходів, які Психолог пропонує для придбання Споживачам.

Споживач – фізична особа, що здійснила реєстрацію на Сервісі та/або Сайті, з метою замовлення Консультацій та/або Заходів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Гречка Вадим Анатолійович (далі – Адміністратор), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сервісу (далі – Договір) на запропонованих Адміністратором умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Психологом в розумінні цього Договору. Умови цього Договору є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Психологом всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації (заповнення відповідної реєстраційної форми) фізичною особою у Сервісі в якості Психолога.

2.6. Для підтвердження Адміністратором реєстрації Психолога на Сервісі та розміщення Картки у Каталозі психологів (акредитація Психолога) особа, яка здійснює реєстрацію на Сервісі (Сайті) повинна відповідати наступним умовам:

2.6.1.  здобута повна вища освіта за фахом медицина або психологія;

2.6.2. здобута профільна освіта у сфері гештальт-терапії або перебування в процесі здобуття такої освіти (відомості про що підлягають обов’язковому відображенню на Сервісі);

2.6.3. постійне підвищення професійної кваліфікації;

2.6.4. наявність членства у психотерапевтичній спільноті;

2.6.5. наявність практичного досвіду терапевтичної роботи з людьми;

2.6.6. дотримання Кодексу етики та професійної практики Інституту МІГТІМ;

2.6.7. наявність додаткової спеціалізованої освіти групового терапевта (для роботи в групових форматах);

2.6.8. наявність додаткової спеціалізованої освіти відповідного профілю для роботи з сім’ями, дітьми та підлітками.

2.7. За наслідком заповнення реєстраційної форми (анкет) особою, яка бажає набути статус Психолога, така особа має обрати Пакет послуг та строк його дії, а також здійснити оплату обраного Пакету послуг.

2.8. За наслідком виконання Психологом вимог п. 2.7. цього Договору, з відповідною особою зв’язується представник Адміністратора, з метою збору необхідної інформації, верифікації і аналізу отриманої інформації, перевірки Психолога на предмет відповідності вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору (акредитації).

2.9. У випадку надання Психологом достатнього обсягу інформації та документів на підтвердження факту його відповідності вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору, Адміністратор розміщує Картку відповідного Психолога у Каталозі психологів. З моменту розміщення Картки розпочинає перебіг строку дії оплаченого Пакету послуг.

2.10. У випадку встановлення невідповідності Психолога вимогам, встановленим у п. 2.6. цього Договору та/або ненадання Психологом необхідних документів, Адміністратор отримує право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. У такому випадку Психологу повертається:

- 70 % (сімдесят відсотків) від вартості оплаченого останнім Пакету послуг – у випадку обрання строку дії (підписки) Пакету послуг тривалістю 1 місяць;

- 90 % (дев’яносто відсотків) від вартості оплаченого останнім Пакету послуг – у випадку обрання строку дії (підписки) Пакету послуг тривалістю 12 місяців.

2.11. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Психологом в розумінні цього Договору, з моменту приєднання такої особи до Договору, а також обрання та оплати відповідною особою обраного Пакету послуг.

2.12. Цей Договір діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПАКЕТИ ПОСЛУГ

3.1. За цим Договором Адміністратор бере на себе зобов’язання надавати за плату Послуги з організації функціонування та просування Сервісу, зокрема шляхом збору інформації та публікації Каталогу психологів, з метою забезпечення технічної можливості Споживачам замовляти Консультації та/або Заходи Психологів, а Психолог зобов’язується оплачувати такі Послуги в порядку та розмірі, що передбачені цим Договором.

3.2. Під Послугами розуміється зокрема, але не виключно: збір та надання Споживачам інформації щодо Психолога, а також забезпечення технічної можливості для Споживача з використанням інструментів Сервісу:

- здійснювати вибір Психолога, від якого Користувач бажає отримати Консультацію та/або Захід;

- здійснювати бронювання Консультації та/або Заходу із обраним Користувачем Психологом.

3.3. Психолог вправі обрати один із таких Пакетів послуг:

3.3.1. Базовий–  надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація. За правилами пакету Базовий Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 1 (однієї) послуги Психолога.

3.3.2. Стандарт – надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація, а також додатково Психолог отримує право розмістити на Сервісі пропозицію щодо придбання Споживачами послуг відповідно до профільної спеціалізації Психолога (робота із сім’ями, робота з дітьми, тощо) або пропонувати Споживачам придбання Заходів. За правилами пакету Стандарт Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 2 (двох) послуг Психолога.

3.3.3. Преміум – надає можливість Психологу пропонувати дорослим (повнолітнім) Споживачам придбання із використанням Сервісу послуги Консультація, а також додатково Психолог отримує право розмістити на Сервісі пропозицію щодо придбання Споживачами:

- послуг відповідно до профільної спеціалізації Психолога (робота із сім’ями, робота з дітьми, тощо);

- послуг щодо терапії особливого запиту (робота із залежностями, травмами, психосоматика, тощо);

 - пропонувати Споживачам придбання Заходів.

За правилами пакету Преміум Психолог може розміщувати пропозицію щодо придбання Споживачами 4 (чотирьох) послуг Психолога.

3.4. Психолог вправі обрати один із Пакетів послуг, визначених п. 3.3. цього Договору, строком дії відповідного Пакету послуг тривалістю 1 (один) або 12 (дванадцять) місяців.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ

4.1. Споживач здійснює: вибір Психолога із Каталогу психологів, бронювання Консультації із обраним Психологом та сплачує Комісію – 30 % (тридцять відсотків) від встановленої Психологом вартості Консультації, обраної Споживачем. Психолог розуміє та погоджується, що вартість Консультації, заброньованої із використанням Сервісу, зменшується для Споживача на суму сплаченої останнім Комісії.

Вказані правовідносини Адміністратора із Споживачами регулюються окремим договором.

4.2. Обраний Користувачем Психолог встановлює зв’язок із Споживачем за контактними даними, наданими останнім, впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення бронювання Споживачем, з метою узгодження дати, часу та способу (онлайн / офлайн) Консультації.

4.3. Дата Консультації, яку узгоджують Психолог та Споживач, має бути в діапазоні 7 (семи) робочих днів з моменту здійснення бронювання Споживачем. Вказаний строк може бути подовжений виключно за згодою Споживача.

4.4. Узгоджені дату та час Консультації Психолог вносить за допомогою інструментів Сервісу до Особистого кабінету Споживача.

4.5. Тривалість Консультації, що надається Споживачу Психологом, обраним на підставі цього Договору, представлена на сторінці послуг Психолога.

4.6. Перенесення дати та/або часу Консультації можлива за взаємним погодженням Споживача та Психолога, виключно за умови, що Споживач повідомив про необхідність перенесення Консультації не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації.

4.7. У випадку якщо Споживач не з’явився на Консультацію, або повідомив про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку Консультації, Комісія Споживачу не повертається.

4.8. У випадку, якщо Консультація не відбулася з вини Психолога або якщо Психолог не повідомив Споживача про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації, Споживач має право на повернення сплаченої ним Комісії. У такому випадку Психолог відшкодовує Адміністратору збитки у розмірі повернутої Споживачу Комісії впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення відповідної вимоги Адміністратора.

4.9. У випадку, якщо Споживач запізнився на Консультацію, Психолог вправі не продовжувати Консультацію на час запізнення Споживача.

4.10. У випадку, якщо Психолог запізнився за Консультацію, Консультація підлягає подовженню на час запізнення Психолога.

4.11. Консультація вважається наданою Споживачу належним чином у разі, якщо:

* Споживач отримав заплановану Консультацію і впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення Консультації від Споживача не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо Консультації;

* Споживач не відмінив заплановану Консультацію у строки, встановлені цим Договором.

4.12. За Консультацію, замовлену Споживачем засобами та/або інструментами Сервісу, Споживач здійснює оплату безпосередньо Психологу на умовах, визначених домовленостями Споживача і Психолога, відповідно до вартості Консультації, вказаної у Картці Психолога, за вирахуванням Комісії, яка сплачується Споживачем на рахунок Адміністратора, відповідно до п. 4.1. цього Договору.

4.13. Психолог не має права вимагати від Споживача сплати Психологу повної вартості Консультації за ціною, вказаною на Сервісі.

4.14. У випадку, якщо Споживач і Психолог за наслідками проведення Консультації дійшли згоди щодо подальшої спільної терапевтичної роботи, подальші консультації, що будуть надані Психологом Споживачу без їх бронювання засобами та/або інструментами Сервісу, оплачуються Споживачем безпосередньо на рахунок Психолога, без сплати Комісії Споживачем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністратор зобов’язується:

5.1.1. Передавати і отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг;

5.1.2. Забезпечувати збереження конфіденційної інформації, отриманої від Споживача та Психолога.

5.2. Адміністратор вправі:

5.2.1. Залучати третіх осіб з метою надання Послуг, передбачених цим Договором, залишаючись відповідальним перед Психологом за надання Послуг;

5.2.2. Отримувати від Споживача винагороду за Послуги – Комісію;

5.2.3. Отримувати від Психолога винагороду за Послуги – оплата Пакету послуг;

5.2.4. Призупиняти роботу Сервісу як повністю, так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сервісу третіми особами;

5.2.5. Призупиняти надання Послуг в разі порушення Психологом умов цього Договору без будь-якого відшкодування та/або компенсації;

5.2.6. Зберігати та обробляти Персональні дані Психолога і Споживача, що стали відомими Адміністратору у зв’язку з використанням Сервісу,  згідно вимог чинного законодавства України та Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Психолог має право:

5.3.1. Використовувати Сервіс з метою отримання Послуг у спосіб, передбачений цим Договором, протягом строку його дії на будь-якій території;

5.3.2. Змінювати дані, зазначені при реєстрації у Сервісі;

5.3.3. Вільно обирати Пакет послуг, з переліку, запропонованого у Сервісі;

5.3.4. Розміщувати пропозиції щодо придбання послуг Психолога за допомогою Сервісу, відповідно до обраного Пакету послуг;

5.3.5. Обрати мову надання Консультації (українську, російську або англійську);

5.3.6. Звертатися з питань використання Сервісу до Адміністратора і отримувати відповідь на поставлені запитання;

5.3.7. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Консультації;

5.3.8. Відмовити Споживачу у проведенні Консультації, без повернення Споживачу сплаченої ним Комісії та/або вартості Консультації, в наступних випадках:

а) Споживач перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Споживача та/або Психолога та/або третіх осіб;

б) Споживач перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Споживача перешкоджають проведенню Консультації належним чином.

5.3.9. Розірвати цей Договір в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

5.4. Психолог зобов’язується:

5.4.1. Використовувати Сервіс у відповідності до умов цього Договору виключно з метою особистого отримання Послуг; 

5.4.2. Оплачувати Послуги у відповідності до умов цього Договору;

5.4.3. З метою отримання Послуг надавати інформацію, необхідну для Ідентифікації Психолога;

5.4.5. Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо номеру свого мобільного телефону та усіх інших даних, зазначених при реєстрації у Сервісі, зокрема, але не виключно: щодо кваліфікації, рівні освіти, здобутті (втраті) спеціалізації, здобутих сертифікатах та/або відзнаках, переліку та цінах на Консультації та/або інші послуги, що пропонуються Споживачам із використанням Сервісу (Сайту), тощо;

5.4.6. Не надавати можливість користування своїм обліковим записом на Сервісі третім особам, не розголошувати паролі та іншу інформацію, необхідну для використання Сервісу;

5.4.7. Використовуючи Сервіс, не вносити будь-які зміни в програмне забезпечення Сервісу та/або будь-яку його частину своїми силами та/або із залученням третіх осіб;

5.4.8. Контролювати власні фінансові операції, що ініційовані за допомогою Сервісу;

5.4.9. Стати на податковий облік та самостійно сплачувати всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, відповідно до положень чинного законодавства України;

5.4.10. Надавати Споживачам якісні терапевтичні послуги.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Психолог, приєднуючись до умов цього Договору, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами:

6.1.1. Він є повнолітньою особою, має профільну освіту;

6.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

6.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сервіс відповідно до умов цього Договору;

6.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

6.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сервісі, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі зміни;

6.1.6. Він усвідомлює, що завданням Психолога при наданні Консультації є надання допомоги Споживачу у вирішенні його психологічних проблем шляхом їх обговорення, а не надання прямих порад і/або рекомендацій;

6.1.7. Він самостійно веде облік власної діяльності, реєструється суб’єктом господарської діяльності на власний розсуд;

6.1.8. Він самостійно та на власний розсуд обирає систему оподаткування та самостійно та одноособово несе усю відповідальність за постановку на облік у контролюючих органах, а також своєчасність і повноту сплати усіх податків, зборів і обов’язкових платежів;

6.1.9. Адміністратор не є і за жодних обставин не може бути податковим агентом Психолога, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України;

6.1.10. Адміністратор не несе жодної відповідальності за результат Консультації та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Споживачем внаслідок Консультації;

6.1.11. Адміністратор не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Споживачем результати, рівно як і за невідповідність отриманого результату очікуванням Користувача.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Споживач самостійно оплачує послуги Адміністратора на підставі окремого договору.

7.2. Психолог оплачує Послуги Адміністратора на підставі, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

7.3. Послуги надаються на умовах передоплати (підписки). Вартість підписки на Пакети послуг вказується на Сервісі. Здійснивши оплату обраного Пакету послуг, Психолог акцептує цей Договір у повному обсязі.

7.4. Психолог вправі у будь-який момент до завершення строку підписки перейти на вищий Пакет послуг, порівняно із поточним Пакетом послуг. У такому випадку невикористана Психологом частина строку дії оплаченого Пакету послуг, підлягає зарахуванню в рахунок оплати вартості обраного Психологом вищого Пакету послуг, без укладання будь-яких угод, на підставі положень цього Договору.

7.5. Психолог вправі у будь-який момент перейти на нижчий пакет, порівняно із поточним Пакетом послуг. У такому випадку грошові кошти, сплачені за поточний Пакет послуг не повертаються і не зараховуються в рахунок будь-яких майбутніх платежів.

7.6. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Психологом за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

7.7. Адміністратор не здійснює обробку платежів Психолога. Адміністратор не здійснює збір та/або обробку банківських даних Психолога, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Психолога на власних ресурсах, включаючи Сайт, Сервіс, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

7.8. Адміністратор залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Психолога про такі зміни.

7.9. Психолог вправі самостійно та на власний розсуд встановлювати вартість Консультацій, що ним надаються, а також на власний розсуд переглядати і змінювати вартість Консультацій. При цьому Психолог не вправі виставляти на Сервісі (Сайті) ціну Консультації, відмінну від ціни аналогічних послуг Психолога, що пропонуються Психологам для придбання третіми особами поза межами Сайту (Сервісу).

7.10. Заброньовані Споживачем Консультації надаються Споживачу за ціною (вартістю), яка діяла на момент бронювання, незалежно від зміни вартості Консультації та/або розміру Комісії на момент початку Консультації.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

8.1. Психолог зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сервісу.

8.2. Психолог повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Психолога на Сайті (Сервісі) та/або отримувати Послуги, а також самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

8.3. Адміністратор зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Психолога, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністратор несе перед Психологом відповідальність, пов’язану з наданням ним Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Психолог несе відповідальність за відповідність наданої ним інформації, зокрема, Персональних даних, відомостей щодо освіти та кваліфікації, контактної інформації, тощо.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договором.

9.4. В інших випадках за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.5. Незадоволення Споживача результатом Консультації або очікуванням від Консультації не є підставою для будь-якої відповідальності Адміністратора.

9.6. Адміністратор жодним чином не контролює і не несе жодної відповідальності за повноту і своєчасність розрахунків Споживача із Психологом;

9.7. Адміністратор жодним чином не контролює і не несе жодної відповідальності за повноту і своєчасність сплати Психологом податків, зборів та обов’язкових платежів.

9.8. У випадку встановлення Адміністратором факту порушення Психологом вимог пункту 7.9. цього Договору, Адміністратор набуває право вимагати, а Психолог зобов’язаний сплатити штраф у розмірі, еквівалентному 5 (п’яти) розмірам вартості Пакету послуг Преміум строком дії 12 (дванадцять) місяців, який підлягає сплаті Психологом впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення відповідної вимоги Адміністрацією.

9.9. Психолог розуміє та погоджується із тим, що з ініціативи Адміністратора створена та діє Комітет етики та професійної практики, який уповноважений розглядати скарги Споживачів на Психологів та/або встановлювати факти, передбачені пунктами 9.8., 10.9. цього Договору. Колегіальне рішення Комітету етики та професійної практики є остаточним, оскарженню не підлягає та є обов’язковим для Сторін цього Договору.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення (опублікування) змін на Сайті. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.

10.2. Використання Сервісу Психологом після внесення змін до Договору однозначно розуміється Сторонами як згода Психолога з внесеними змінами.

10.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою сторін, або в односторонньому порядку за ініціативою будь-якої із сторін.

10.4. Ініціатор розірвання Договору надсилає іншій стороні відповідне повідомлення на електронну скриньку іншої Сторони:

10.4.1. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Психолог, повідомлення надсилається за електронною адресою: mymigis.ua@gmail.com;

10.4.2. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Адміністратор, повідомлення надсилається за електронною адресою або на номер телефону, що містяться у Особистому кабінеті Психолога.

10.5. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку Договір вважається розірваним на десятий календарний день з дня відправлення повідомлення про розірвання Договору іншій Стороні, а у випадках, передбачених пунктом 10.9. цього Договору – на 3 (третій) календарний день. За фактом розірвання Договору Адміністратор набуває право видалити усю інформацію про Психолога із Сайту.

10.6. У разі наявності у Сторін станом на день ініціювання розірвання Договору невиконаних зобов’язань за цим Договором, такі зобов’язання мають бути виконані Сторонами до дати припинення дії Договору.

10.7. У разі розірвання Договору за ініціативою Психолога, вартість Послуг, оплачених але не використаних Психологом до дати розірвання Договору, поверненню не підлягає.

10.8. У разі розірвання Договору за ініціативою Адміністратора, вартість Послуг, оплачених але не використаних Психологом до дати розірвання Договору, підлягає поверненню Психологу за його письмовою заявою, направленою на адресу, зазначену у реквізитах Адміністратора, за умови Ідентифікації Психолога та надання останнім документу, що підтверджує факт здійснення ним відповідної оплати, крім випадків, передбачених цим Договором.

10.9. Адміністратор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, без повернення Психологу будь-яких грошових коштів та/або будь-яких інших відшкодувань (виплат, компенсацій) у випадках:

* передбачених пунктом 9.8. цього Договору;

* встановлення факту порушення Психологом Кодексу етики та професійної практики Інституту МІГТІМ;

* встановлення факту невідповідності Психолога вимогам, передбаченим пунктом 2.6. цього Договору, незалежно від підстав невідповідності;

* встановлення факту подання Психологом завідомо недостовірних (підробних, спотворених) відомостей та/або документів для акредитації на Сайті.

11. ЗГОДА НА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Психолог, надаючи  при отриманні Послуг свої Персональні дані, погоджується на їх обробку Адміністратором у відповідності до Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути до їх врегулювання мирним шляхом.

12.2. При недосягненні згоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в порядку, визначеному чинним законодавством України. Вказане положення встановлює обов’язковий досудовий порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими повідомленнями та проведенням переговорів.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ ГЕШТАЛЬТ ЦЕНТР МІГТІМ

(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ДОГОВОРУ

Адміністратор – Фізична особа – підприємець Гречка Вадим Анатолійович (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 002 240 0000 00151819 від 24.03.2021 року), який здійснює управління Сервісом та забезпечує можливість отримання Користувачем послуг, передбачених пунктами 3.1. – 3.2. цього Договору (далі – Послуги).

Ідентифікація Користувача – процедура, що визначає особу як Користувача, проходження якої надає Користувачу можливість отримувати Послуги. Ідентифікація Користувача у Сервісі здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Користувачем при його реєстрації. 

Запланована консультація – час надання Консультації, погоджений Користувачем із Психологом. 

Запис клієнта – розділ Особистого кабінету Користувача, в якому міститься інформація щодо запланованих Консультацій, зокрема щодо часу проведення Консультації та обраного Користувачем Психолога.

Каталог психологів – перелік психологів, розміщений на Сервісі, що містить характеристику кожного спеціаліста (фото, прізвище, ім’я, по батькові, спеціалізацію), а також вартість консультації (консультацій) кожного із спеціалістів.

Консультація – індивідуальна бесіда Користувача із Психологом, проведена в офлайн або онлайн режимі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Користувача. Тривалість Консультації встановлює Психолог самостійно,  інформація щодо тривалості Консультації представлена на сторінці послуг Психолога.

Комісія – плата, яку сплачує Користувач Адміністратору за умовами цього Договору.

Користувач – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання Послуг, зазначених у пунктах 3.1. – 3.2. цього Договору.

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Користувача, доступ до якої надається Користувачу при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені Користувачем при реєстрації на Сервісі. За допомогою Особистого кабінету Користувачу надається можливість замовити та придбати Консультації. 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуга – інформаційна послуга, що надається Адміністратором Користувачу за плату, на умовах цього Договору, визначна у пунктах 3.1. – 3.2. цього Договору.

Психолог – спеціаліст, гештальт-терапевт, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) або особа, яка перебуває в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного на Сервісі.

Психологічна проблема – внутрішня проблема особи (Користувача), яка не має явного раціонального підґрунтя (труднощі в міжособистісних стосунках, глибинні особистісні проблеми, тощо).

Сайт – WEB-розділ порталу МИГИС, розміщений за гіперпосиланням  www.migis.ua/center, за допомогою якого Користувачі можуть замовити та придбати Послуги, що є предметом цього Договору.

Сервіс – Сайт, який дозволяє Користувачам обрати Психолога, забронювати із ним Консультацію, отримати Заплановану Консультацію та здійснити оплату за Послугу. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Гречка Вадим Анатолійович (далі – Адміністратор), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сервісу (далі – Договір) на запропонованих Адміністратором умовах, викладених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір публікується на Сайті, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

2.3. Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Користувачем. Умови цього Договору є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

2.4. Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору. 

2.5. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом реєстрації фізичної особи у Сервісі.

2.6. Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Користувачем, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Адміністратор бере на себе зобов’язання надавати за плату Послуги з організації отримання Користувачем Консультацій Психологів в офлайн або онлайн режимі, російською, українською або англійською мовами, за допомогою Сервісу, а Користувач зобов’язується оплачувати такі Послуги в порядку та розмірі, що передбачені цим Договором. 

3.2. Під Послугами розуміється надання Користувачу інформації, а також забезпечення технічної можливості з використанням інструментів Сайту:

- здійснювати вибір Психолога, від якого Користувач бажає отримати Консультацію;

- здійснювати бронювання Консультації із обраним Користувачем Психологом;

- оплачувати Послуги.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ

4.1. Користувач здійснює: вибір Психолога із Каталогу психологів, бронювання Консультації із обраним Психологом. 

4.2. Обраний Користувачем Психолог встановлює зв’язок із Користувачем за контактними даними, наданими останнім, впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення бронювання Користувачем, з метою узгодження дати, часу та способу (онлайн / офлайн) Консультації. 

4.3. Дата Консультації, яку узгоджують Психолог та Користувач, має бути в діапазоні 7 (семи) робочих днів з моменту здійснення бронювання Користувачем. Вказаний строк може бути подовжений за згодою Користувача.

4.4. Узгоджені дату та час Консультації Психолог вносить за допомогою інструментів Сервісу до Особистого кабінету Користувача.

4.5. Тривалість Консультації, що надається Користувачу Психологом, обраним на підставі цього Договору, представлена на сторінці послуг Психолога.

4.6. Перенесення дати та/або часу Консультації можлива за взаємним погодженням Користувача та Психолога, виключно за умови, що Користувач повідомив про необхідність перенесення Консультації не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації.

4.7. У випадку якщо Користувач не з’явився на Консультацію, або повідомив про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку Консультації, Комісія не повертається.

4.8. У випадку, якщо Консультація не відбулася з вини Психолога або якщо Психолог не повідомив Користувача про необхідність перенесення Консультації на інші дату та/або час не пізніше ніж за 24  (двадцять чотири) години до початку Консультації, Користувач має право на повернення сплаченої ним Комісії.

4.9. У випадку, якщо Користувач запізнився на Консультацію, Консультація не підлягає подовженню на час запізнення Користувача.

4.10. У випадку, якщо Психолог запізнився за Консультацію, Консультація підлягає подовженню на час запізнення Психолога.

4.11. Консультація вважається наданою Користувачу належним чином у разі, якщо:

* Користувач отримав заплановану Консультацію і впродовж двадцяти чотирьох годин з моменту завершення Консультації від Користувача не надійшли письмові мотивовані зауваження щодо Консультації; 

* Користувач не відмінив заплановану Консультацію у строки, встановлені цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністратор зобов’язується:

5.1.1. Передавати і отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг; 

5.1.2. Забезпечувати збереження конфіденційної інформації, отриманої від Користувача при виборі та бронюванні Послуг.

5.2. Адміністратор вправі: 

5.2.1. Залучати третіх осіб з метою надання Послуг, передбачених цим Договором, залишаючись відповідальним перед Користувачем за надання Послуг; 

5.2.2. Отримувати від Користувача винагороду за Послуги;

5.2.3. Призупиняти роботу Сервісу як повністю, так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сервісу третіми особами; 

5.2.4. Призупиняти надання Послуг в разі порушення Користувачем умов цього Договору; 

5.2.5. Зберігати та обробляти Персональні дані Користувачів, що стали відомими Адміністратору у зв’язку з використанням Користувачами Сервісу, передбачених цим Договором, згідно вимог чинного законодавства України та Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.3. Користувач має право: 

5.3.1. Використовувати Сервіс з метою отримання Послуг у спосіб, передбачений цим Договором, протягом строку його дії на будь-якій території;

5.3.2. Змінювати дані, зазначені при реєстрації у Сервісі;

5.3.3. Вільно обирати Психолога, з переліку, запропонованого у Сервісі;

5.3.4. Записатися на Консультацію до Психолога;

5.3.5. Обрати мову надання Консультації (українську, російську або англійську);

5.3.6. Відмінити або перенести заплановану Консультацію не менше ніж за двадцять чотири години до початку Консультації;

5.3.7. Ініціювати заміну обраного Психолога, повідомивши Психолога та Адміністратора про бажання замінити Психолога не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку Консультації;

5.3.8. Звертатися з питань використання Сервісу до Адміністратора і отримувати відповідь на поставлені запитання;

5.3.9. Розірвати цей Договір в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

5.4. Користувач зобов’язується: 

5.4.1. Використовувати Сервіс у відповідності до умов цього Договору виключно з метою особистого отримання Послуг;  

5.4.2. Оплачувати Послуги у відповідності до умов цього Договору;

5.4.3. З метою отримання Послуг надавати інформацію, необхідну для Ідентифікації Користувача; 

5.4.5. Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо номеру свого мобільного телефону та інших даних, зазначених при реєстрації у Сервісі; 

5.4.6. Не надавати можливість користування своїм обліковим записом на Сервісі третім особам, не розголошувати паролі та іншу інформацію, необхідну для використання Сервісу;

5.4.7. Використовуючи Сервіс, не вносити будь-які зміни в програмне забезпечення Сервісу та/або будь-яку його частину своїми силами та/або із залученням третіх осіб; 

5.4.8. Контролювати власні фінансові операції, що ініційовані за допомогою Сервісу.

5.5. Користувач обізнаний та погоджується із тим, що Психолог має право:

5.5.1. Самостійно, базуючись на власних професійних знаннях та досвіді, визначати стратегію та порядок проведення Консультації;

5.5.2. Відмовити Користувачу у проведенні Консультації, без повернення Користувачу сплаченої ним Комісії, в наступних випадках:

а) Користувач перебуває у стані, що загрожує життю або здоров’ю Користувача та/або Психолога та/або третіх осіб;

б) Користувач перебуває у стані зміненої свідомості (психоз, перебування під дією психоактивних речовин, тощо);

в) в інших випадках, якщо стан та/або поведінка Користувача перешкоджають проведенню Консультації належним чином. 

6. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Користувач Сервісу, приєднуючись до умов цього Договору, підтверджує факт ознайомлення та погоджується з наступними умовами: 

6.1.1. Він є повнолітньою особою; 

6.1.2. Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

6.1.3. Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сервіс відповідно до умов цього Договору; 

6.1.4. Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті;

6.1.5. Вся інформація, яку він залишає на Сервісі, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі зміни;

6.1.6. Він усвідомлює, що завданням Психолога при наданні Консультації є надання допомоги Користувачу у вирішенні його психологічних проблем шляхом їх обговорення, а не надання прямих порад і/або рекомендацій; 

6.1.7. Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті отриманої Консультації рішення та вчинені дії;

6.1.8. Особливістю Консультації та взаємовідносин із Психологом є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму Психолога, а й від особистих якостей Користувача;

6.1.9. Ні Адміністратор, ні Психолог не надають медичних послуг, не здійснюють медичну практику, не видають жодних сертифікатів та/або рецептів, не здійснюють призначення медичних препаратів та/або постановку діагнозу. Інформація щодо стану здоров’я Користувача приймається виключно зі слів останнього, при цьому Користувач є персонально відповідальним за достовірність наданої інформації щодо стану власного здоров’я;

6.1.10. Користувач розмуміє, що Консультації призначені для відносно здорових людей, які не мають порушень здоров’я (як фізичних, так і психологічних), що загрожують життю Користувача або інших осіб;

6.1.11. Адміністратор не несе жодної відповідальності за результат Консультації та/або дії чи рішення, вчинені (ухвалені) Користувачем внаслідок Консультації;

6.1.12. Адміністратор не несе жодної відповідальності за досягнуті та/або очікувані Користувачем результати, рівно як і за невідповідність отриманого результату очікуванням Користувача.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Користувач самостійно знайомиться з інформацією про Психологів та вартість їхніх Консультацій, що розміщена на Сервісі.

7.2. У випадку згоди Користувача з вартістю обраної ним Консультації, Користувач здійснює бронювання Консультації в порядку, передбаченому цим Договором.

7.3. Бронювання Консультації набуває чинності з моменту сплати Користувачем на користь Адміністратора Комісії, шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Адміністратора згідно рахунку, що генерується Сервісом.

7.4. Розмір Комісії становить 30 % (тридцять відсотків) від вартості Консультації кожного Психолога, вказаної на Сервісі.

7.5. Сплачена Користувачем Комісія є оплатою Послуг, наданих Адміністратором.

7.6. Решта 70 % (сімдесят відсотків) вартості Консультації сплачується Користувачем безпосередньо Психологу:

7.6.1. до початку Консультації – у разі проведення Консультації в режимі онлайн;

7.6.2. в порядку, окремо узгодженому Користувачем та Психологом – у разі проведення Консультації в режимі офлайн.

7.7. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Комісії та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Користувачем за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

7.8. Адміністратор не здійснює обробку платежів Користувача. Адміністратор не здійснює збір та/або обробку банківських даних Користувача, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Користувача на власних ресурсах, включаючи Сайт, Сервіс, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

7.9. Адміністратор залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Користувача про такі зміни.

7.10. Користувач розуміє та погоджується, що кожний Психолог вправі самостійно та на власний розсуд встановлювати вартість Консультацій, що ним надаються.

7.11. Заброньовані Консультації надаються Користувачу за ціною (вартістю), яка діяла на момент бронювання, незалежно від зміни вартості Консультації та/або розміру Комісії на момент початку Консультації.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

8.1. Користувач Сервісу зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються відомості, що забезпечують доступ до Сервісу. 

8.2. Користувач повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля та іншої інформації, що надає йому можливість здійснювати Ідентифікацію Користувача на Сайті (Сервісі) та/або отримувати Послуги, а також самостійно несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними. 

8.3. Адміністратор зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Користувача Сервісу, третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та/або Політикою конфіденційності Сайту, що є невід’ємною частиною цього Договору. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністратор несе перед Користувачем відповідальність, пов’язану з наданням ним Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Користувач Сервісу несе відповідальність за відповідність наданої ним інформації, зокрема, Персональних даних, контактної інформації, тощо.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договором. 

9.4. В інших випадках за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

9.5. Незадоволення Користувача результатом Консультації або очікуванням від Консультації не є підставою для будь-якої відповідальності Адміністратора.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення (опублікування) змін на Сайті. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні. 

10.2. Використання Сервісу Користувачем після внесення змін до Договору однозначно розуміється Сторонами як згода Користувача з внесеними змінами. 

10.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою сторін, або в односторонньому порядку за ініціативою будь-якої із сторін.

10.4. Ініціатор розірвання Договору надсилає іншій стороні відповідне повідомлення на електронну скриньку іншої Сторони:

10.4.1. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Користувач, повідомлення надсилається за електронною адресою: mymigis.ua@gmail.com;

10.4.2. Якщо ініціатором розірвання цього Договору є Адміністратор, повідомлення надсилається за електронною адресою або на номер телефону, що містяться у Особистому кабінеті Користувача.

10.5. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку Договір вважається розірваним на десятий календарний день з дня відправлення повідомлення про розірвання Договору іншій Стороні. 

10.6. У разі наявності у Сторін станом на день ініціювання розірвання Договору невиконаних зобов’язань за цим Договором, такі зобов’язання мають бути виконані Сторонами до дати припинення дії Договору. 

10.7. У разі розірвання Договору за ініціативою Користувача, вартість Послуг, оплачених але не використаних Користувачем до дати розірвання Договору, поверненню не підлягає.

10.8. У разі розірвання Договору за ініціативою Адміністратора, вартість Послуг, оплачених але не використаних Користувачем до дати розірвання Договору, підлягає поверненню Користувачу за його письмовою заявою, направленою на адресу, зазначену у реквізитах Адміністратора, за умови Ідентифікації Користувача та надання останнім документу, що підтверджує факт здійснення ним відповідної оплати.

11. ЗГОДА НА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Користувач, надаючи  при отриманні Послуг, що передбачені цим Договором, свої Персональні дані, погоджується на їх обробку Адміністратором у відповідності до Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути до їх врегулювання мирним шляхом.

12.2. При недосягненні згоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в порядку, визначеному чинним законодавством України. Вказане положення встановлює обов’язковий досудовий порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими повідомленнями та проведенням переговорів.

ПОЛОЖЕННЯ

про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, власником яких є Спільнота

(Політика конфіденційності)

1. Загальні поняття та сфера застосування.

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа – визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

власник бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних – персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Спільнотою є група осіб, об’єднана спільними інтересами (ком’юніті) щодо діяльності з надання послуг індивідуального та/або групового консультування у сфері психології та гештальт-терапії, надання інформаційно-консультаційних послуг в формі лекцій, теоретичних занять, супервізій, семінарів, семінарів-практикумів, підготовки гештальт-терапевтів, довготривалих спеціалізованих та/або тематичних програм та короткотермінових програм семінарів за психологічними напрямками, а також конференцій, фестивалів та інтенсивів, а також супутніх послуг в сфері гештальт-психотерапії, яка складається із:
* Гречка Вадима Анатолійовича;

* Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ І МИСТЕЦТВА»;

* атестованих і акредитованих тренерів і психологів, які розділяють спільні цінності і суворо дотримуються Кодексу етики і професійної практики МІГТІМ та/або спеціалістів, гештальт-терапевтів, кваліфікація яких документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) та/або осіб, які перебувають в процесі навчання та здобуття кваліфікації гештальт-терапевта, інформація щодо яких внесена до Каталогу психологів, розміщеного за посиланням.

1.3. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками будь-кого із членів Спільноти, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Перелік баз персональних даних.

2.1. Спільнота (зокрема ТОВ «МІГТІМ») є власником наступних баз персональних даних:

База персональних даних контрагенти, яка містить у собі наступні персональні дані:

* прізвище, ім’я, по-батькові;

* вік (включаючи дату народження);

* поштова адреса;

* номер телефону;

* адресу електронної пошти.

2.2. Спільнота не вимагає і не збирає онлайн-дані від дітей до 12 років, а також не пропонуємо їм товари та/або послуги. Спільнота не збирає особисті дані дітей до 12 років. Якщо Спільноті стане відомо, що дитина віком до 12 років надала особисту інформацію без батьківської згоди, Спільнота невідкладно вживатиме заходів для видалення такої інформації.

2.3. Спільнота здійснює збір персональних даних виключно тих осіб, які безпосередньо виявили добровільне бажання придбати товари та/або послуги, що пропонуються Спільнотою невизначеному колу осіб, та які самостійно і добровільно надали свої персональні (особисті) дані.

3. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень), надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також забезпечення технічної можливості групової взаємодії суб’єктів персональних даних в рамках групових програм, у форматі онлайн.

3.3. Погоджуючись із даним Положенням, суб’єкт персональних даних також дає Спільноті свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ “НОВА ПОШТА” (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам, зокрема ТОВ “СМСЦЕНТР” (ЄДРПОУ 38404962),  з урахуванням та для цілей досягнення мети обробки даних, визначеної у п. 3.2., на розсуд Спільноти.

3.4. Погоджуючись із даним Положенням, суб’єкт персональних даних також дає Спільноті свою згоду на отримання звернень (повідомлень, запитів тощо) від будь-якої із зазначених вище осіб засобами телефонного зв’язку (в тому числі  SMS-розсилок), поштового зв’язку, електронною поштою.

3.5. Відповідна згода суб’єкта персональних даних на отримання повідомлень може бути в будь-який час відкликана останнім, шляхом звернення до служби технічної підтримки в порядку, передбаченому умовами цього Положення.

3.6. Суб’єкт персональних даних проінформований і погоджується із тим, що ряд заходів, що їх пропонує Спільнота, передбачає груповий формат взаємодії учасників, а відтак – Спільнота має невід’ємне право об’єднувати учасників відповідних заходів у певні онлайн групи (групи на Facebook, чати в мессенджерах – Viber, Telegram WhatsApp, тощо), насамперед, але не виключно – у випадках проведення відповідних заходів у форматі онлайн, з метою досягнення цілей відповідних заходів та забезпечення можливості комунікації для учасників заходів.

Суб’єкт персональних даних надає Спільноті право на відповідне об’єднання учасників заходів у онлайн групи. У випадку бажання суб’єкта персональних даних відкликати вищезазначену згоду на об’єднання учасників заходів у онлайн групи, необхідно керуватися пунктом 8.1. цього Положення щодо відкликання згоди на обробку персональних даних.

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

* документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

* електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних (за наявності технічної можливості);

* відмітка (“галочка”) на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Спільноти: 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

* найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

* прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

* відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

* перелік персональних даних, що запитуються;

* мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

* дата відправлення повідомлення;

* причина відстрочення;

* строк, протягом якого буде задоволене запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

дата відправлення повідомлення;

причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

* знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

* розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;

* забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;

* розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

* повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

* забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

* отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;

* робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

* брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

* вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

* одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

* підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

* знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

* отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

* на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

* отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

* пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

* вимагати видалення відповідних особистих даних (у випадку, якщо зникає необхідність обробляти окремі особисті дані надані суб’єктом персональних даних);

* у будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних (шляхом надсилання електронного листа за адресою: mymigis.ua@gmail.com.), після чого обробка даних припиниться;

* пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

* на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

* звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

* застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;

* інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;

* відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
* перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

10. Державна реєстрація бази персональних даних.

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

ПОЛОЖЕННЯ

про cookie-файли

Це Положення про cookie-файли є невід'ємною частиною Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Спільнота (Політики конфіденційності).

Це Положення застосовується для використання нами та/або нашими Партнерами cookie-файлів і інших технологій відстеження.

Коли Ви заходите до нас на сайт або переглядаєте нашу адресну рекламу на інших сайтах, ми та/або наші Партнери використовуємо сookie-файли та інші технології відстеження (див. розділ 3 цього Положення «Використання cookie-файлів третіми особами»).

До інших технологій відстеження можуть відноситися, наприклад, веб-маяки (також відомі як піксельні теги, веб-жучки або gif-файли).

Використовуючи наш сайт, Ви даєте свою згоду на використання нами і нашими Партнерами cookie-файлів, а також отриманих з їх допомогою даних, відповідно до цього Положення і Політики конфіденційності, у тому числі на завантаження/відправку cookie-файлів на Ваш комп'ютер або інший пристрій, згідно з описаними нижче умовами (далі по тексту – використання cookie-файлів).

Будь ласка, майте на увазі, що Ви маєте можливість управляти cookie-файлами (див. розділ 4 цього Положення «Контроль використання cookie-файлів. Управління Браузеру»), у тому числі видаляти і блокувати cookie-файли. Проте Вам необхідно знати, що видалення або блокування cookie-файлів може вплинути на інтерфейс користувача, і деякі компоненти нашого сайту можуть стати недоступними для Вас.

Використовуючи наш сайт, Ви даєте свою згоду на використання нами і нашими Партнерами інших технологій відстеження (окрім cookie-файлів), а також отриманих з їх допомогою даних, відповідно до цього Положення і Політики конфіденційності, у тому числі на завантаження/відправку файлів інших технологій відстеження на Ваш комп'ютер або інший пристрій, згідно з описаними нижче умовами (далі по тексту – «використання інших технологій відстеження»).

Використання cookie-файлів та інших технологій відстеження в даний час є загальноприйнятою практикою більшості веб-сайтів.

1. Cookie-файли (що це таке?)

Cookie-файли – це невеликі фрагменти даних, які генеруються веб-сервером, і які сайт відправляє в браузер Користувача на комп'ютері або мобільному пристрої. При кожному наступному відвідуванні нашого сайту Ваш браузер посилає cookie-файли назад на сервер для того, щоб ідентифікувати Ваш сеанс, пристрій, що використовується Вами, і запам'ятати Ваші уподобання користувача.

Розрізняються сеансові і постійні cookie-файли.

Сеансові cookie-файли існують до тих пір, поки Ви не покинете сайт.

Постійні cookie-файли мають більш тривалий цикл життя і можуть зберігатися на Вашому пристрої достатньо довго (до закінчення їх терміну дії або доки Ви їх не видалите), вони не видаляються автоматично при закритті браузеру.

Ми та/або наші Партнери використовуємо cookie-файли і отримані з їх допомогою дані до моменту досягнення цілей їх обробки і зберігання, вказаних в розділі 2 цього Положення, або до того моменту, як Ви їх видалите за допомогою Браузеру (більш детально дивиться розділ 4 цього Положення).

Cookie-файл може існувати більш тривалий час тільки у виняткових випадках, у тому числі в цілях безпеки, і тільки коли в цьому є необхідність (наприклад, для запобігання злочинним діям).

Веб-маяк – це мікроскопічне зображення розміром всього в 1 піксель, яке потрапляє на Ваш пристрій через електронне повідомлення у форматі HTML, наприклад, через Розсилки.

2. Ми використовуємо cookie-файли в наступних цілях:

В першу чергу, для забезпечення ефективного використання Вами сайту відповідно до Ваших потреб, у зв'язку з чим ми та/або наші Партнери використовуємо, так звані, технічні cookie-файли, що дозволяє забезпечувати справну роботу сайту, давати Вам можливість створювати і використовувати обліковий запис Користувача, робити замовлення на сайті і управляти ними. Без даних cookie-файлів робота сайту буде істотно ускладнена. Деякі типи використовуваних cookie-файлів потрібні нам для того, щоб Ви могли здійснювати перегляд змісту сайту і використовувати ряд його функцій, наприклад, звертатися до розділів з обмеженим доступом, які можуть використовувати тільки зареєстровані Користувачі.

Cookie-файли зберігають інформацію про Ваші дії в процесі використання сайту, щоб ми могли підлаштувати роботу сайту під Ваші уподобання. У тому числі, cookie-файли можуть запам'ятовувати Ваші мовні налаштування, попередні налаштування пошуку або дізнаватись про останню діяльність у рамках однієї сесії. Сайт може функціонувати без даних cookie-файлів, але без них користування Вами сайтом і усіма його функціями буде ускладнено або технічно недоступно в повному обсязі.
Ми та/або наші Партнери використовуємо cookie-файли, з метою показу рекламних оголошень на нашому сайті і інших платформах. Крім того, ми та/або наші Партнери використовуємо cookie-файли, щоб проаналізувати, як Ви взаємодієте з нашим сайтом після того, як побачили нашу рекламу, у тому числі на інших сайтах.

Ми використовуємо і дозволяємо використовувати cookie-файли нашим Партнерам для статистичних і аналітичних цілей, що дозволяє нам вносити зміни в роботу сайту відповідно до тих статичних даних, які ми отримуємо. Зокрема, за допомогою даних cookie-файлів ми можемо оцінити ефективність контенту сайту і зрозуміти, що цікаво Користувачам, проаналізувати ефективність інформаційних, рекламних матеріалів. Крім того, ми, наші Партнери використовуємо Веб-маяки та cookie-файли для реєстрації кількості відвідувачів сайту, частоти відвідуваності тих або інших сторінок сайту, для підрахунку кількості кліків та аналізу пошукових слів, які Ви вводите, і тому подібне. Ця інформація використовується виключно в статистичних і аналітичних цілях. Проте, під час авторизації зареєстрованих Користувачів на сайті ми можемо використовувати цю інформацію разом з відомостями, що отримуються завдяки засобам аналізу даних і cookie-файлам для того, щоб проаналізувати, як Відвідувачі використовують сайт.

Ми та/або наші Партнери також використовуємо Веб-маяки для статистичних і аналітичних цілей, а саме: щоб отримати інформацію про Ваш пристрій (наприклад, тип і ідентифікатор пристрою), про операційну систему та інтернет-провайдера, про IP-адресу (унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, що побудована по протоколу IP), відомості про переглянуті сторінки нашого сайту, про тип браузеру, про пошук через браузер, дані про те, чи відреагували Ви на рекламу, про мітку часу, про URL-адресу джерела запиту і дані про місце розташування, про використані функції або вчинені дії – залежно від використовуваного Вами пристрою, про час відвідування нашого сайту та інше. Веб-маяки також можуть використовуватися для доставки та читання cookie-файлів на Вашому пристрої. Відстеження URL-адрес необхідно для того, щоб знати, з якого сайту Користувач потрапляє на наш сайт.

Мета використання Веб-маяків, що дозволяють відстежувати дії, здійснені Вами з відправленим нами по електронній пошті повідомленням, – зробити нашу з Вами взаємодію більш корисною та цікавою для Вас. Ця технологія дає нам можливість, наприклад, відстежити, чи відкрили Ви повідомлення, що відправлені нами на Вашу електронну пошту.

3. Використання cookies-файлів третіми особами

Ми дозволяємо нашим Партнерам і третім особам використовувати cookie-файли через наш сайт і сторонні платформи в цілях, описаних в розділі 2 цього Положення. У тому числі, ми взаємодіємо з Партнерам в рекламних і аналітичних цілях, з метою збору інформації, ідентифікації Користувачів і покращення роботи нашого сайту. Зокрема, використання своїх cookie-файлів і інших технологій відстеження у зазначених цілях можуть здійснювати:

1) ТОВ «Гугл» (35252040, адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-Б) і Google LLC (реєстраційний номер - 3525923, адреси: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; 251 Літтл Фоллс Драйв, Уілмінгтон, Штат Делавер 19808 251 Літтл Фоллс Драйв, Уілмінгтон, Штат Делавер 19808) за допомогою сервісів Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager;

2) Facebook Inc. (адреса 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) і Facebook Ireland Ltd (адреса: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland) за допомогою соціальних мереж Facebook і Instagram;

3) YouTube (адреса: Legal Support YouTube (Google, Inc.) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, США);

4) Twitter (адреса: 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103)

Отримати детальну інформацію про політику конфіденційності вказаних Партнерів, про використання ними сookie-файлів та інших технологій відстеження, а також про роботу вказаних сервісів можна на відповідних веб-сайтах Партнерів в мережі Інтернет.

Також, будь ласка, майте на увазі, що на нашому сайті використовуються плагіни Соціальних мереж – це кнопки «Поширити», а саме:

1) плагіни від Facebook Inc. (адреса 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) і Facebook Ireland Ltd (адреса: Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland), що відмічені логотипом Facebook і Instagram і що ведуть до переходу з нашого сайту на веб-сайти соціальних мереж Facebook і Instagram відповідно;

2) плагін від Twitter Inc. (адреса: 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103), який відмічено логотипом Twitter і що веде до переходу з нашого сайту на веб-сайт соціальної мережі Twitter;

3) плагін від Pinterest Inc. (адреса: 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA), який відмічено логотипом Pinterest і що веде до переходу з нашого сайту на веб-сайт сервісу Pinterest.

Плагіни Соціальних мереж використовуються для того, щоб Ви могли поширити посилання на веб-сторінку або зробити електронну закладку. Дані плагіни є посиланнями на веб-сайти соціальних мереж, що належать Партнерам, які, у свою, чергу можуть фіксувати інформацію про Вашу активність в Інтернеті, у тому числі на нашому сайті. Будь ласка, ознайомтеся з відповідними умовами використання і політикою конфіденційності сайтів соціальних мереж для розуміння того, як вони використовують Ваші дані, і як можна відмовитися від використання ними Ваших даних або видалити їх.
Іноді на нашому сайті ми використовуємо сторонні веб-сервіси для відображення тих або інших елементів, наприклад, для відображення зображень, перегляду відео або організації голосувань/опитувань. Так само, як і у випадку з плагінами Соціальних мереж, ці сторонні веб-сайти і зовнішні домени збирають інформацію про те, як Ви використовуєте зміст нашого сайту.

Ми передаємо cookie-файли, а також дані, отримані з їх допомогою і з допомогою з інших технологій відстеження, до правоохоронних органів та інших державних органів у тих випадках, коли це прямо передбачено законом і є суворо необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій.

4. Контроль використання cookie-файлів. Управління Браузеру

Більшість браузерів дозволяють бачити збережені на Вашому пристрої cookie-файли і в індивідуальному порядку видаляти або блокувати cookie-файли з визначених або усіх веб-сайтів. Через налаштування браузеру (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox та ін.) Ви можете вибрати cookie-файли, які Ви хочете прийняти або відхилити. Крім того, Ви можете налаштувати браузер так, щоб дізнаватися, коли встановлюється cookie-файл та інші технології відстеження, що дасть Вам можливість вирішити, що з ними робити.

Розташування налаштувань залежить від того, який браузер Ви використовуєте. Контроль браузеру, зазвичай, можна знайти в розділі «Параметри» або «Меню налаштувань». Якщо Вам необхідна додаткова допомога, Ви можете переглянути в налаштуваннях «Допомога» або для отримання додаткової інформації перейти на сайт allaboutcookies.org.

Просимо вас врахувати, що при видаленні/відключенні усіх або деяких cookie-файлів, Вам можуть бути недоступні деякі функції нашого сайту. При видаленні/відключенні усіх cookie-файлів будуть загублені усі дані про Ваші вподобання, включаючи Ваше вподобання про вімову від використання cookie-файлів, оскільки це передбачає встановлення cookie-файлу, що передбачає таку відмову.

Ви можете проконтролювати використання cookie-файлів, інших технологій відстеження, а також збір з їх допомогою даних, Партнерами, перерахованими в розділі 3 цього Положення. Більш детальну інформацію про політику конфіденційності вказаних Партнерів, про те, як використовуються Ваші дані, і як можна відмовитися від використання їх cookie-файлів і інших технологій відстеження, Ви можете отримати на відповідних веб-сайтах вказаних Партнерів.

У випадку якщо ви не бажаєте, щоб ми отримували відомості про те, чи відкривали Ви повідомлення електронної пошти, Вам слід анулювати підписку, у такому разі у нас не буде можливості відправляти Вам електронні повідомлення без активованого сервісу відстеження.

Також Ви можете заблокувати Веб-маяки в електронній пошті, якщо не будете завантажувати зображення в отримуваних повідомленнях (можливість використання цього налаштування залежить від поштових програм, встановлених на Вашому комп'ютері). Проте, залежно від конкретних можливостей Ваших поштових програм, це не завжди виводить з ладу Веб-маяки або інші автоматичні засоби збору інформації. За додатковою інформацією з цього питання звертайтеся до інформації, що надається Вашою поштовою програмою або провайдером.

Більш детальну інформацію про cookie-файли Ви можете дізнатися на сайті allaboutcookies.org.

5. Зміна Положення про cookie-файли

За власним розсудом ми можемо періодично вносити зміни або доповнення до цього Положення, які набувають чинності з дати їх оновлення, зазначеної на першій сторінці цього Положення, якщо тільки ми не повідомили Вас про іншу дату набуття чинності нової редакції цього Положення. Переконливо просимо Вас регулярно відвідувати даний розділ, щоб бути в курсі усіх змін.